ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಳುವಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ .

ಹಾಗೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಬಳುವಳಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ.

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನುಡಿ ಸುಂದರ ಸುಮಧುರ.

ವಿಶ್ವಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಕಂಡ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ.

ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಐದು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಮೂರು ಭಾಷೆ.

ಆದರೇ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒಂದೇ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ .

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ.

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ವಿಶ್ವ ಭಾಷೆ ಆದರೇ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವೇ ಶೋಭೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೇ ಬೆಳಕು.