ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್

ಶ್ವೇತಭವನ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಹಂಚಿ

Facebook Comments

Leave a Reply