ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2023 ರ ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು – ಬುಧವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Facebook Comments

Leave a Reply