ಗೂಗಲ್ ಎ ಐ – ಜೆಫ್ರಿ ಹಿಂಟನ್ | Google AI – Geoffrey Hinton

ಹಂಚಿ

Facebook Comments

Leave a Reply